جی‌پک

المپیاد کامپیوتر

جی‌پک

المپیاد کامپیوتر

سلام

پاسخ‌های تمرین نظریه‌ی مجموعه‌ها از پیوند زیر قابل دریافت است:

پاسخ‌های تمرین‌های جلسه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۲۲:۴۶
ابوالفضل اسدی

سلام

پاسخ‌های تمرین توابع مولد از پیوند زیر قابل دریافت است:

پاسخ‌های تمرین‌های جلسه‌های هشتم و نهم 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۲۶
ابوالفضل اسدی

سلام

پاسخ‌های تمرین نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها از لینک زیر قابل دریافت است:

پاسخ‌های تمرین‌های جلسه‌های پنجم، ششم و هفتم

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۱۱
ابوالفضل اسدی

سلام

تمرین‌های منطق و ادامه‌ی نظریه‌ی مجموعه‌ها ضمیمه شده است.

تمرین‌های جلسه‌های سیزدهم و چهاردهم

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۴۳
ابوالفضل اسدی

پاسخ‌های تشریحی تمرین‌ احتمال و امید ریاضی از پیوند زیر قابل دریافت است.

پاسخ‌های تمرین‌های جلسه‌های سوم و چهارم

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۲۳
ابوالفضل اسدی